Yahoo 行動版

【戀噏】EP59王貽興 x Sarika Choy 男朋友好易揀 靚仔高大就得

Sarika Choy話拍拖搵男朋友第一就係講外表,仲好老實話要靚仔同高大,只要有肚腩就一定可以拜拜!