Yahoo 行動版

邱芷微「回家」霸道硬撼細龍太

東方日報
邱芷微(左)同陳偉琪「入宮」鬥法!
邱芷微(左)同陳偉琪「入宮」鬥法!

無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪與「賈名媛」邱芷微(Chelffy),私底下非常老友,日前齊齊拍攝古裝戲份,大鬥戲法!Chelffy說:「今次係第一次同佢有對手戲,本身私底下會同班朋友約埋一齊食飯,啲朋友成日笑我哋角色都係咁霸道,好想睇我哋喺入面正面交鋒,我覺得都有唔少火花。」

Chelffy暫別幾個月再「回家」,分外興奮:「今次首次着清代嘅高踭鞋,行路時步步為營,所以成日行得好慢。」